PREHĽAD

Túto webovú stránku www.wifiduoboost.sk (ďalej len „stránka“) ponúka spoločnosť Wifi DuoBoost (ďalej len „spoločnosť“) vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, používateľa, podmienených prijatím všetkých podmienok, podmienky, pravidlá a oznámenia uvedené tu. Návštevou našej stránky sa angažujete v našej „službe“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „zmluvné podmienky“) vrátane tých dodatočných zmluvných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a / alebo sú dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu , Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu, vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom alebo použitím nášho webu si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Vstupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky služby považujú za ponuku, akceptácia sa výslovne obmedzuje na tieto Podmienky poskytovania služieb. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na spoločnosť. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na spoločnosť.
ODDIEL 1 – WEBOVÉ PODMIENKY

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami prehlasujete, že ste vo svojom štáte alebo v provincii bydliska aspoň plnoletá alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletá a že ste nám dali svoj súhlas povoliť ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely ani pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, autorských práv).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok povedie k okamžitému ukončeniu vašich služieb.
ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.

Rozumiete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nezašifrovaný a vyžaduje (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny v zhode a prispôsobení sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte, že bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje. ,

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a nebudú tieto podmienky obmedzovať ani inak ovplyvňovať.
ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A ČASOVÁ INFORMÁCIA

Nezodpovedáme za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemal by sa na ne spoliehať ani ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovednosťou za sledovanie zmien na našej stránke je.
ODDIEL 4 – PRIPOJENIA TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán. Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na služby tretích strán alebo webové stránky, ktoré nie sú prepojené s nami. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán ani za akékoľvek iné materiály, výrobky alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Skôr ako začnete s akoukoľvek transakciou, dôkladne si prečítajte pravidlá a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa výrobkov tretích strán by sa mali adresovať tretej strane.
ČASŤ 5 – PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, SPÄTNÉ ZÁVÄZKY A OSTATNÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám postúpite. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určíme podľa vlastného uváženia, ktorý je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby ,

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré pošlete vy alebo akákoľvek tretia strana.
ODDIEL 6 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Stránka obsahuje obsah vlastnený alebo licencovaný spoločnosťou (ďalej len „obsah“). Obsah je chránený autorským právom, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom a inými zákonmi a spoločnosť vlastní a zachováva všetky práva na obsah a službu. Nebudete odstraňovať, meniť ani skrývať žiadne autorské práva, ochranné známky, servisné známky ani iné oznámenia o vlastníckych právach, ktoré sú súčasťou alebo sú súčasťou obsahu, a nebudete reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, pripravovať odvodené diela na základe, predvádzať, zobrazovať, publikovať, distribuovať prenášať, vysielať, predávať, licencovať alebo inak využívať obsah.

Názov a logo spoločnosti sú ochranné známky spoločnosti a bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich nemožno kopírovať, napodobňovať alebo používať ako celok alebo sčasti. Okrem toho sú všetky hlavičky stránok, vlastná grafika a skripty servisnými značkami, ochrannými známkami a / alebo obchodnými odevmi spoločnosti a nesmú sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti kopírovať, napodobňovať alebo používať ako celok alebo sčasti.
ODDIEL 7 –ELECTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Používaním našej stránky alebo využívaním služby súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Aj keď sa môžeme rozhodnúť komunikovať s vami inými prostriedkami, môžeme sa tiež rozhodnúť komunikovať s vami výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo zverejňovaním oznámení na tejto stránke. Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám zasielame elektronicky, spĺňa všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.
ODDIEL 8 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše zadanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov.
ODDIEL 9 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE

Na našich stránkach alebo v Službe sa môžu občas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, stanovovania cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) ,

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iných, okrem zákonných požiadaviek. V službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemalo brať ohľad na žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.
ODDIEL 10 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) na spam, phishing, lekáreň, zámienku, pavúk, plazenie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zakázaných použití.
ODDIEL 11 – ZRIEKNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našich stránok alebo služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať použitím stránky alebo služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že občas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek zrušiť, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú výslovne stanovené nami) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladané, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania. Spoločnosť, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, straty, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akejkoľvek podobnej škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), striktnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúcej z vaše použitie ktorejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek výrobkov získaných prostredníctvom tejto služby alebo akékoľvek iné tvrdenie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týka vášho používania služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu alebo produktu zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená na maximálny povolený rozsah povolený zákonom.
ODDIEL 12 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a neškodíte spoločnosti a našim rodičom, dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, partnerom, úradníkom, riaditeľom, agentom, dodávateľom, poskytovateľom licencií, poskytovateľom služieb, subdodávateľom, dodávateľom, stážistom a zamestnancom, a to bez akýchkoľvek škôd alebo nárokov vrátane primerané honoráre advokátov za akúkoľvek tretiu stranu v dôsledku alebo z dôvodu vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú ako referenciu, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.
ODDIEL 13 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok poskytovania služieb je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v plnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto podmienok. Doručenie, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení.
ODDIEL 14 – UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nie ste vy alebo nás vypovedaní. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete využívať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak podľa nášho jediného úsudku nedodržíte alebo máte podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto podmienok služby, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky splatné sumy. do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo ktorejkoľvek ich časti).
ODDIEL 15 – CELÁ DOHODA

Neschopnosť uplatnenia alebo vymáhania akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Zmluvných podmienok nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, ​​všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).
ČASŤ 16 – ROZHODOVACIE PRÁVO

Tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné dohody, ktorými vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Estónska a súhlasíte s výhradnou jurisdikciou estónskych súdov.
ODDIEL 17 – ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.
ODDIEL 18 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na adresu https://www.wifiduoboost.sk/kontakt-sk/